Informacja o realizacji projektu

"Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wszywek tekstylnych dostosowanych do potrzeb rynku modowego"

Informujemy, że realizujemy projekt pt. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wszywek tekstylnych dostosowanych do potrzeb rynku modowego", który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Innowacja i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie II.3: Zwiększenie Konkurencyjności MSP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MSP. 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych w celu stworzenia produktu dostosowanego do potrzeb rynku mediowego. Podstawowym celem jego realizacji jest zwiększenie konkurencyjności Spółki Aniflex poprzez wdrożenie innowacji procesowych i produktowych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup wąskowstęgowej maszyny cyfrowej drukującej w technice druku elektrofotograficznego oraz wąskowstęgowej linii drukującej farbami UV w technice fleksograficznej. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia oraz poszerzenia oferty oferowanych produktów.